Tổ quốc là ai?

Một đại tá hỏi binh nhì Harry:

– Harry, Tổ quốc là ai?

– Thưa, Tổ quốc là mẹ tôi !

– Rất tốt, rất đáng khen vì anh đã nói đúng. Vậy còn Neo, Tổ quốc là ai?

– Thưa, Tổ quốc là mẹ của Harry.

One response to “Tổ quốc là ai?

Leave a Reply to Victor Huyvu Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.