Chuyện ruồi

Hai con ruồi đậu trên một đống phân. 1 con bỗng đánh rắm. Con kia bất bình:

– Mày tởm quá đi! Không thấy là tao đang ăn hay sao?

Click to rate this post!
[Total: 899 Average: 4.4]

Comments

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.