Khỏi bệnh

Bác sĩ tâm lý: Chúc mừng anh đã khỏi bệnh!

Bệnh nhân: Mừng gì mà mừng! Trước đây tôi là Alexander Đại Đế, giờ tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt!

Click to rate this post!
[Total: 1334 Average: 3.9]

Comments

One response to “Khỏi bệnh”

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.