Tin tốt

Ông bác sĩ đưa Dan vào phòng và nói, “Dan, tôi có một tin tốt và tin xấu.”

Dan nói, “Cho tôi biết tin tốt.”

“Người ta sẽ lấy tên của anh để đặt cho một căn bệnh.”

Click to rate this post!
[Total: 118 Average: 4.3]

Comments

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.