Hỏi ðýờng

Trên sa mạc, một anh ði ðýờng hỏi một thổ dân:

- Anh cho biết ðến làng gần nhất còn bao lâu nữa?

- Sắp ðến rồi. Anh cứ ði thẳng, ðến thứ sáu tuần sau thì rẽ phải là tới.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>