Bình tĩnh

Một nhà hàng ở New York đề biển: “Trong trường hợp có tấn công hạt nhân hãy giữ bình tĩnh, trả tiền rồi chạy hết sức mình.”

Click to rate this post!
[Total: 153 Average: 4.5]

Comments

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.