Tổ quốc là ai?

Một đại tá hỏi binh nhì Harry:

– Harry, Tổ quốc là ai?

– Thưa, Tổ quốc là mẹ tôi !

– Rất tốt, rất đáng khen vì anh đã nói đúng. Vậy còn Neo, Tổ quốc là ai?

– Thưa, Tổ quốc là mẹ của Harry.

Click to rate this post!
[Total: 83 Average: 4.2]

Comments

One response to “Tổ quốc là ai?”

Bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.